Login Form

บริการออนไลน์

facebook แผนก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

027847
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปกาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
15
16
137
27612
106
479
27847

Your IP: 18.206.238.176
Server Time: 2020-07-05 07:32:39


สีประจำแผนก
  สีเขียว

ปรัชญาของแผนกวิชา   สามัคคี  มีวินัย  เน้นทักษะ วิชาเลิศ

สามัคคี  การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง

มีวินัย  การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา รู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

วิชาเลิศ การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์นอกสถานศึกษา และแหล่งวิชาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิต

เน้นทักษะ  การฝึกความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชำนาญในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิ

วิสัยทัศน์  มุ่งเน้นคุณธรรม  น้อมนำวิชา  จัดการการศึกษา สอดคล้ององค์กร

พันธกิจของแผนกวิชา  

1.พัฒนาวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและสามารถแก้ปัญหาได้
2.สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพ
3.พัฒนาฝีมือนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
4.บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
5.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของแผนกวิชา

บริการดี ฝีมือเด่น เน้นความประณีต (Good Service Excellent Skills Great Refinement) อัตลักษณ์ของแผนกวิชาเป็นนักปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ