Login Form

บริการออนไลน์

facebook แผนก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

022376
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปกาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
13
80
103
21910
856
1414
22376

Your IP: 3.228.21.186
Server Time: 2019-10-22 11:04:10


          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีการจัดการศึกษา  2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบและนอกระบบ  เพื่อผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคโดยใชหลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
           รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือเทียบเท่า  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
           รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  จำนวน  1 สาขาวิชา  คือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ได้แก่
          •  หลักสูตรระยะสั้น3 - 225  ชั่วโมง
          •  หลักสูตรระยะสั้นรูปแบบต่าง ๆ